Food Science, Technology and Nutrition


type opleiding: masteropleiding
type programme: Master's programme

samenstelling van de visitatiecommissie    
members of the assessment panel

voorzitter en domeindeskundige
chairman and academic expert
Guido Van Huylenbroeck

onderwijsdeskundige
educational expert
Ton Kallenberg

domeindeskundigen
academic experts
Harry Gruppen
Paul Hughes

student
student member
Mai Nguyen Tuyet

projectbegeleider en secretaris
project secretary

Mieke Beckers

betrokken hogeschool
university college

Katholieke Hogeschool Sint-Lieven
 

verloop
procedure

De samenstelling van de visitatiecommissie Food Science, Technology and Nutrition werd op 30 november 2010 bekrachtigd door de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. De visitatiecommissie werd vervolgens door de VLUHR ingesteld bij besluit van 4 februari 2011. In 2011 bezocht de visitatiecommissie de betrokken opleiding. De commissie legde haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen vast in een eindrapport dat op 1 maart 2012 door de voorzitter van de visitatiecommissie aan de VLUHR werd aangeboden.

The composition of the assessment panel of the Master's programme in Food Science, Technology and Nutrition has been ratified by the Recognition Commission on 30 November, 2010 as well as by VLUHR's board of directors on 4 February, 2011. In 2011, the involved university college has been visitied by the assessment panel. The assessment panel has established her findings, conclusions and suggestions in a report that has been presented to the VLUHR by the chairman of the assessment panel on 1 March, 2012.

visitatierapport
assessment report

De bevindingen en aanbevelingen van de visitatiecommissie zijn gepubliceerd in het visitatierapport van de onderwijsvisitatie Food Science, Technology and Nutrition.

The conclusions and suggestions of the assessment panel have been published in the assessment report of the Master's programme Food Science, Technology and Nutrition.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...