Over learning outcomes

Volgens het decreet op de Vlaamse Kwalificatiestructuur van 30 april 2009 moeten alle bachelor- en masteropleidingen gezamenlijk hun learning outcomes of leerresultaten bepalen en het resultaat daarvan ter validatie aan de NVAO voorleggen. Dit gebeurt onder coördinatie van VLUHR KZ.

Leerresultaten drukken uit wat studenten bij het voltooien van hun leerproces moeten kennen en kunnen. De aandacht voor leerresultaten is niet nieuw. Bijzonder is wel dat naar consensus wordt gezocht op Vlaams niveau en er voor elke opleiding over de hogeronderwijsinstellingen heen een domeinspecifiek leerresultatenkader, of DLR, opgesteld wordt. Tegelijkertijd behoudt elke instelling de autonomie om het DLR te vertalen naar de onderwijspraktijk. Een DLR is bovendien geen exhaustieve lijst van leerresultaten maar geeft de kern van een opleiding weer en stelt de instellingen in staat om zich te profileren.

Vernieuwend is ook dat leerresultaten uitdrukkelijk gelinkt worden aan niveaus van kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes, contexttypes en graden van autonomie en verantwoordelijkheid. Deze niveaus worden door de decreetgever in algemene termen (descriptoren) omschreven in de Vlaamse Kwalificatiestructuur. In de Vlaamse kwalificatiestructuur zijn de kwalificaties ondergebracht op 8 niveaus, van basisonderwijs tot universiteit. Dit bevordert de transparantie en uitwisselbaarheid van kwalificaties in het opleidingslandschap en op de arbeidsmarkt.

Een DLR geeft dus concrete invulling aan de vooropgezette Vlaamse kwalificatieniveaus, welke gekoppeld zijn aan het Europees Kwalificatieraamwerk voor een Leven Lang Leren . Hierdoor wordt het tevens makkelijker om kwalificaties uit verschillende opleidingssystemen in de Europese Unie met elkaar te vergelijken.

De decreetgever schrijft voor dat tegen het einde van het academiejaar 2017-2018 alle initiële Vlaamse bachelor- en masteropleidingen een DLR opgesteld hebben. De gevalideerde DLRs kunnen geraadpleegd worden op de website van de NVAO .

Klik hier voor een artikel uit THEMA, van Ludo Melis.
Klik hier voor een artikel uit THEMA, van Lucien Bollaert.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...