IKZ-beleid

Om de kwaliteit van haar werkzaamheden en interne werking gaat VLUHR KZ uit van:
  • een duidelijke organisatiestructuur;
  • heldere procedures en afspraken;
  • kwaliteitsvol personeel;
  • betrokkenheid stakeholders.

VLUHR KZ werkt vanuit een duidelijke organisatiestructuur, waarin de bevoegdheden en verantwoordelijken zijn gedefinieerd. De werking van VLUHR QA wordt vormgegeven door de VLUHR Board, the VLUHR QA Board and the staff. De secretarissen-generaal van VLUHR (tevens deze van VLIR en VLHORA) vormen de brug tussen VLUHR en VLUHR QA. De communicatie loopt eveneens met onze stakeholders, om input over onze werking te verzamelen.
 
VLUHR KZ hanteert heldere procedures en afspraken voor de organisatie van haar werkzaamheden en interne werking. De procedures voor onze werkzaamheden zijn opgenomen in het verschillende documenten die openbaar zijn voor onze stakeholders. Het gaat onder andere om de handleiding onderwijsvisitaties in Vlaanderen en de handleiding voor the European Approach waarin onder andere de eisen gesteld aan het panel, de procedure voor de uitvoering van een visitatie en de beroeps- en klachtenprocedure  staan beschreven. Voor de medewerkers worden de procedures uitgewerkt in een draaiboek.

In het streven naar kwaliteit staat de expertise en professionaliteit van het team centraal. De teamleden van VLUHR KZ zijn ervaren en getrainde beleidsadviseurs. We zetten in op de professionalisering van de medewerkers. De beleidsadviseurs volgen de nationale en internationale tendens op het vlak van kwaliteitszorg en nemen geregeld deel aan congressen, studiedagen en netwerkevents. Momenteel werken we aan een professionaliseringsbeleid. Ten behoeve hiervan wordt momenteel de huidige aanwezige expertise in kaart gebracht en wordt gekeken waar de expertise kan worden versterkt.

Om de kwaliteit van de rapportages te bewaken, treden steeds met eigen mensen op als projectbegeleider en secretaris. De medewerkers werken allen volgens het draaiboek (guidelines for team members). De projectbegeleiders en secretarissen werken bovendien vanuit een deontologische code en in alle onafhankelijkheid ten aanzien van de betrokken opleiding en instelling. De medewerkers komen maandelijks bijeen tijdens een teamvergadering om de voortgang van de visitaties te bespreken en om te leren van elkaar. Omdat we echter een klein team zijn, wordt er regelmatig informeel overlegd. 

Op frequente basis bevragen we onze stakeholders. Deze kennen de vorm van een online bevraging die jaarlijks wordt verstuurd naar contactpersonen van de opleiding, de instelling en de commissieleden. Daarnaast organiseren we focusgroepgesprekken met verantwoordelijken van de instellingen, opleidingen en de commissieleden wanneer uit de bevragingen blijkt dat sommige aspecten om verdieping vragen. Ten slotte komt de Overleggroep, met daarin vertegenwoordigers van de universiteiten, de hogescholen en de studenten ten minste tweemaal per jaar samen.

De resultaten uit dit overleg, de focusgroepgesprekken en de bevragingen worden besproken in het teamoverleg en vervolgens teruggekoppeld aan het Bestuurscomité. Hierna worden concrete acties genomen. Dit alles gebeurd volgens de IKZ-methodiek van VLUHR KZ. 

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...