Visitaties

Conform haar opdracht voert VLUHR KZ visitaties uit in het Vlaams hoger onderwijs. 

Alle opleidingen die worden gevisiteerd, schrijven in een eerste fase een beknopt maar kritisch zelfevaluatierapport. Daarna bezoekt een onafhankelijke commissie van experts de opleiding, die een oordeel over de opleiding velt aan de hand van de Generieke Kwaliteitswaarborgen uit het NVAO-accreditatiekader. Dit oordeel wordt openbaar gemaakt in het visitatierapport. Alle visitatierapporten zijn terug te vinden op deze website. 

De opleidingen worden gevisiteerd volgens een vooraf bepaald tijdspad.

Op vraag voert VLUHR KZ visitaties uit in Nederland. De medewerkers van VLUHR KZ werken hiervoor volgens de Nederlandse kaders en procedures opgesteld door NVAO. De medewerkers van VLUHR KZ zijn tevens opgenomen in het NVAO-register met gecertificeerde secretarissen.

Nieuws

eerste publicatie visitatierapport European Approach
Lees meer...
Raadpleeg hier de visitatierapporten
Lees meer...
Raadpleeg hier de Handleiding voor externe kwaliteitszorg
Lees meer...